Dotacje z Urzędu Pracy

1. Dotacje z Urzędu Pracy - informacje podstawowe

Jeśli masz zamiar rozpocząć własną działalność gospodarczą, warto zainteresować się możliwością otrzymania dotacji na założenie firmy z Urzędu Pracy. Pierwszy nabór wniosków zazwyczaj odbywa się w drugiej połowie stycznia lub w lutym i może być jedyną okazją w danym roku do otrzymania dofinansowania. Biorąc udział w tym procesie, masz szansę na otrzymanie dotacji w wysokości 600% średniego wynagrodzenia (obecnie jest to ponad 40 tys. PLN). Środki można przeznaczyć na zakup niezbędnego sprzętu, takiego jak laptop, samochód, specjalistyczne narzędzia i inne potrzebne rzeczy do prowadzenia działalności. Dotacja udzielana przez urząd pracy jest jednorazowym świadczeniem finansowym, które nie wymaga zwrotu, o ile nie naruszasz warunków umowy zawartej z danym PUP (o których napiszemy dalej). Co więcej, pieniądze z urzędu pracy wpływają na Twoje konto stosunkowo szybko, jeszcze przed rozpoczęciem zakupów związanych z prowadzeniem działalności.

Jeżeli chcesz wiedzieć, czy Twój Urząd Pracy udziela aktualnie tego typu dotacje, to najlepiej skontaktować się z właściwym urzędem ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub śledzić kanał aktualności na stronie: https://pierwszadotacja.net/category/nabory-wnioskow/. Należy pamiętać, że szczegółowe zasady, wnioski i regulaminy różnią się między poszczególnymi Urzędami Pracy i to co jest dozwolone w jednym - w drugim może już być niedopuszczalne (np. PUP Wołomin wyklucza przeznaczenie dotacji na cele reklamowe a Urząd Pracy w Warszawie nie ma z tym problemu).

2. Dotacje z Urzędu Pracy - dla kogo?

Aby ubiegać się o dofinansowanie na start firmy z PUP, musisz spełnić określone kryteria. Bywa, że różnią się one pomiędzy niektórymi Urzędami Pracy. Oto najczęstsze wymagania:

  1. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej: Zazwyczaj musisz zarejestrować się jako bezrobotny i tego samego dnia złożyć wniosek o dofinansowanie.

  2. Brak prowadzenia działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy: W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego urzędy często zrezygnują z tego wymogu, ale otwierana działalność musi różnić się od tej prowadzonej w ostatnich miesiącach.

  3. Brak złożonego wniosku o dotację w innym PUP: Nie możesz już ubiegać się o dotację, jeśli złożyłeś wniosek w innym urzędzie pracy.

  4. Uregulowane zobowiązania wobec funduszy celowych i brak zajęć komorniczych: Musisz mieć uregulowane zobowiązania wobec innych instytucji i nie być objęty zajęciami komorniczymi.

  5. Brak wyroku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

  6. Nieodrzucenie oferty stażu lub pracy przedstawionej przez PUP w określonym czasie, na przykład w ciągu ostatniego roku.

W niektórych urzędach pracy mogą istnieć dodatkowe czynniki, które mogą przekreślić szanse na otrzymanie dotacji. Na przykład, jeśli zostałeś zwolniony z pracy z własnej winy w ciągu ostatniego roku lub jeśli chcesz otrzymać wsparcie na taką samą działalność, którą prowadziłeś 2 lub 3 lata temu.

3. Jaką działalność otworzyć z dotacji?

Jeśli spełniasz kryteria stawiane przez Twój Urząd Pracy oraz sporządzisz solidny biznes plan, będziesz na dobrej drodze, aby uzyskać dofinansowanie. Wnioski o dotację są rozpatrywane w formie konkursu a na dotacje mogą liczyć jedynie te osoby, których dokumenty nie zawierają błędów formalnych i braków merytorycznych. Jeżeli myślisz o otwarciu własnej firmy to jest kilka kwestii, które powinieneś rozważyć przed złożeniem swojego wniosku. Niezależnie od tego, czy masz pomysł na firmę budowlaną, zakład fryzjerski, sklep internetowy, czy działalność z zakresu programowania - musisz przekonać osoby oceniające wniosek, że poradzisz sobie z prowadzeniem firmy i istnieje duża szansa, że przetrwasz na rynku. Najlepiej więc otworzyć firmę o takim profilu, względem którego jesteś w stanie udokumentować posiadane doświadczenie i kwalifikacje. Dobrze byłoby też, aby firma wyróżniała się czymś na tle innych firm działających w regionie. Może to być jakiś dodatkowy tym produktów lub usług, które nie występują u konkurencji. Np. w przypadku firmy zajmującej się wykonywaniem instalacji elektrycznych takim wyróżnikiem mogą być instalacje związane z tzw. inteligentnymi domami. W przypadku firmy budowlanej - dodatkowe usługi projektowe itd.

4. Wydatkowanie dotacji

Wydatki z dotacji powinny mieć charakter inwestycyjny. Urzędy Pracy rzadko wyrażają zgodę na finansowanie kampanii reklamowych, czynszów lub abonamentów (w tym oprogramowania którym dysponuje się na zasadzie subskrypcji). Środki powinieneś przeznaczyć więc na wydatki o charakterze inwestycyjnym - głównie nowe rzeczy w postaci narzędzi, wyposażenia itp. Należy pamiętać, że Urzędy Pracy kierują się racjonalnością wydatków i efektywnością przyznawanych środków. Jeżeli chcesz zakupić np. drogi komputer a profil Twojej firmy nie wskazuje, że jest on niezbędny (np. zakup nowego Mcbooka przy działlaności w postaci usług krawieckich) - to Urząd Pracy z dużym prawdopodobieństwem obetnie ci dotacje lub poprosi o wybranie tańszego komputera. Generalnie każdy wydatek z dotacji musi być w obrębie wniosku / biznesplanu odpowiednio uzasadniony.

5. Dotacja PUP a wkład własny

Choć dotacje z urzędu pracy są zazwyczaj przyznawane bez konieczności posiadania wkładu własnego, to w większości przypadków PUP zwracają uwagę na wkład własny podczas oceny wniosku (niektóre urzędy w swoich regulaminach podają nawet zalecany pewien % pułap wkładu własnego). Dlatego też, warto deklarować w obrębie dokumentów pewien finansowy własny wkład, który zostanie przeznaczony na wydatki - których nie można sfinansować z dotacji (np. transport rzeczy zakupionych z dotacji, zakup kasy fiskalnej, wynagrodzenia itp.) Posiadanie wkładu własnego sygnalizuje też, że przyszły przedsiębiorca jest zaangażowany w przedsięwzięcie - co z kolei może wpływać na wyższą ocenę składanego w PUP wniosku.

 

6. Biznes plan

Wniosek o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy zazwyczaj wymaga załączenia biznesplanu. Biznesplan jest nieodłącznym elementem wniosku. czasem jest wbudowany w sam wniosek o dotacje (np. UP Warszawa), a czasem dołącza się go jako osobny załącznik (np. PUP Mikołów). Profesjonalnie skonstruowany biznesplan jest szczególnie przydatny w sytuacji, gdy osoba bezrobotna nie posiada wkładu własnego lub nie ma wykształcenia związanego z profilem zakładanej działalności. Biznesplan pozwala urzędnikom lepiej zrozumieć koncepcję przedsiębiorcy, a samemu przedsiębiorcy pomaga w przekonaniu urzędników, że dysponuje się realistyczną i obiektywnie dobrą koncepcją biznesową . Biznesplan przedstawia szczegóły dotyczące planowanej działalności gospodarczej, w tym cele, strategię, analizę rynku, konkurencję, plan marketingowy, plan finansowy, prognozę finansową itp. Urzędnicy oceniają biznesplan pod kątem jego wiarygodności i potencjału do generowania zysków. Przygotowanie dobrego biznesplanu znacznie podnosi szanse na otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy.

 

7. Uzyskałem dotacje PUP, co dalej?

Dotacja na założenie firmy zostanie Ci wypłacona kilka, kilkanaście dni po zawarciu umowy i dopełnieniu wszystkich formalności. Należy pamiętać, że firmę można rejestrować dopiero po podpisaniu stosownej umowy z Urzędem Pracy. Umowa ta zawiera listę wydatków, które wnioskodawca musi przeprowadzić z dotacji (czyli te wydatki, które wskazał w swoim wniosku). Umowa określa również termin rozliczenia dotacji (zwykle 30 dni od rejestracji), które odbywa się w oparciu o opłacone faktury. Urząd Pracy wymaga również zabezpieczenia a więc zawarcie umowy o dotacje wiąże się z koniecznością wskazania poręczyciela (zwykle 1-2 osoby) posiadającego stałe źródło dochodu na terytorium Polski. Szczegółowe wymagania względem zabezpieczenia dotacji różnią się w zależności od Urzędu Pracy. Zwykle zabezpieczeniem może być też blokada rachunku bankowego, gwarancja bankowa lub zastaw na prawach lub rzeczach. Niektóre Urzędy Pracy zgadzają się też na zabezpieczenie w postaci aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej przez dłużnika.

 

Należy pamiętać, że zabezpieczenie dotacji ustanawiane jest wyłącznie na wypadek niedotrzymania przez osobę które otrzymała dotacje z Urzędu Pracy warunków, na których była ona udzielana. Takie warunki to: rejestracja firmy o wskazanym profilu pod wskazanym adresem, prowadzenie nieprzerwanie działlaności przez okres co najmniej 12 miesięcy (bez możliwości zawieszenia), niesprzedawanie w tym okresie środków trwałych zakupionych z dotacji oraz niezaleganie ze składkami ZUS i podatkami. Generalnie warunków tych nietrudno dotrzymać. W wielu przypadkach bardziej opłaca się utrzymać firmę przez okres 1 roku nawet gdy nie jest rentowna, niż zwracać kwotę dotacji. Dotyczy to w szczególności tych przypadków, gdy taka firma jest prowadzona w miejscu zamieszkania. Z uwagi na preferencyjne stawki ZUS dla nowych przedsiębiorców koszty stałe prowadzenia takiej firmy zwykle są dość niskie.

 

8. Chcesz wiedzieć więcej?

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym, darmowym poradnikiem w którym opisujemy wszelkie niuanse związane z dotacjami z Urzędu Pracy. Poradnik został przygotowany przez osobę posiadającą 15 letnie doświadczenie w pozyskiwaniu tego typu dotacji. Strona jest regularnie aktualizowana i zawiera wyłącznie sprawdzone informacje: https://biznesplany24.pl/category/dotacje-z-urzedu-pracy/

 

Script logo